Patoloji Raporu Yorumlama

Patoloji raporu, hastaya ait klinik bilgilerin, mikroskopik bulgularla birlikte değerlendirildiği, gereğinde, radyolojik ve diğer laboratuvar bulguların da yoruma katkı sağladığı bir konsültasyon raporudur. Patoloji raporu, temel olarak 'hastanın doktoru'na yazılır. Klinik hekim, tüm bilgileri, patoloji raporundaki bilgilerle birlikte değerlendirerek hastanın tedavi planını yapar. Ancak bir patoloji raporunu eline alan hasta için, hekimine ulaşana kadar ki süre çok uzun gelebilir. Burada, bazı örnek raporlar üzerinden, sık görülen bazı hastalıklara ait patoloji raporunda anlatılan temel terimleri açıklanması hedeflenmiştir. Tıbbi bir tavsiye ve tedavi yönlendirmesi yapılmamıştır.

Patoloji raporu aşağıdaki başlıklardan oluşur:


Hastaya ait kimlik bilgilerini içerir.
Biyopsi materyalinin patoloji merkezine geldiği tarihi, saati, raporlama zamanını, örneklemeyi yapan hekimi içeren bilgilerdir.
Biyopsi materyalinin patolog tarafından yapılan ‘muayene’ bulgularıdır. Makroskobik inceleme, tanının %50’sinin oluşturacak kadar önemli bir aşamadır. Burada, bir tümör varlığında, tümör boyutu, cerrahi sınırlara uzaklığı, gözle bakıldığında görülen özellikleri ayrıntılı olarak özetlenir. Patolojik inceleme için alınan örnekler ve kodları ayrıntılı olarak içerir.
Her raporda bulunması zorunlu değildir. Ancak bazı durumlarda mikroskop altında gözlenen değişikliklerin ayrıntılı hale getirildiği bölümdür.
Patoloji raporunun en önemli kısmıdır. Hastalığın adını, hastalığın gidişatını belirleyecek özellikleri ve mevcut ise tedaviye cevabı içerir.
Tanı aşamasında yapılan veya hastalığa özel olarak, prognoz veya tedavide gerekli olan histokimyasal, immunohistokimyasal, immunfloresan veya moleküler çalışmaların sonuçlarını içeren bölümdür. Bazen tek başına anlamlı olmayıp, mikroskobik bulgularla birlikte değerlendirilmesi ve tanıya gidilmesi gereklidir.
Biyopsi materyallerinin incelemesinde bazen net bir tanıya varılamayabilir. Bu durumda, ayırıcı tanılarla ilgili açıklamaları içeren bölümdür. Ayrıca, hastaya ait literatür bilgilerinin, prognostik verilerin ve tanı aşamasındaki testlerin yorumlarını içeren bölümdür. Bazı durumlarda hastaya ait başka patoloji raporlarının, mevcut tanı ile ilişkilendirilmesi gerekir ve bu durumda gerekli açıklamalar bu başlık altında özetlenir.
Ameliyat sırasında yapılan patolojik incelemelerin sonuçları patoloji raporunda ayrıca belirtilir.

Patoloji raporu örneklerinin üzerindeki açıklamaları görebilmek için kırmızı başlıkların üzerine tıklayarak görebilirsiniz.


T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
Biyopsi/Sitoloji No
:
9914/21-[14]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.20028.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
19-03-2021 17:07:25
19-03-2021 17:07:25
22-03-2021 09:37:14
24-03-2021 09:52:55
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
0000/0
KLİNİK BİLGİ
5 yıldır spiral.
Kötü kokulu vajinal akıntı.
Örnek yeterliliği
: Değerlendirme için yeterli smear. Transformasyon zonu mevcuttur.
Genel kategorizasyon : Epitelyal hücre anormalliği, skuamöz hücrelerde.
YORUM/SONUÇ:
Serviks, smear , sıvı bazlı sitoloji:
MAKROSKOPİK BULGULAR
Sıvı bazlı sitoloji (BD , Sure Path, PrepStain Slide işlemcisi, UBB: 0382904901004) yöntemi ile otomatik cihaz
kullanılarak hazırlanan preparat, EA50, OG ve Hematoksilen ile boyanarak incelendi.
Doc. Dr. ...
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
:
3852/21-[32]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.14745.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
01-02-2021 14:30:00
01-02-2021 14:30:00
03-02-2021 09:48:34
13-02-2021 10:10:06
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
Biyopsi
0000/0
KLİNİK BİLGİ
Sol hemikolektomi materyali
PATOLOJİK TANI
Sigmoid kolon, ince barsak ve appendiks, sol kolon rezeksiyonu:
SİGMOİD KOLON YERLEŞİMLİ ADENOKARSİNOM
Tümör Yeri: SİGMOİD KOLON
Tümör boyutları: 7x5.5x2.5cm
Makroskopik tümör Tümörün batın içine açılması perforasyonu: Görülmedi (ancak kapalı perforasyon bulguları mevcut)
Histolojik tip (DSÖ): Adenokarsinom
Histolojik derece (DSÖ): Derece 2: Orta derecede diferansiye
Mikroskopik tümör yayılım ı (DSÖ, AJCC): pT4b: Tümör serozaya ve komşu barsak segmentine invaze olup, komşu
barsak segmentinin mukozasını infiltre etmektedir.
Sınırlar:
-Proksimal sınır: İnvaziv karsinom görülmedi
-Distal sınır, kolon: İnvaziv karsinom görülmedi
En yakın mukozal cerrahi sınıra uzaklık: 4 cm
Tedavi etkisi (CAP): -Bilinen cerrahi öncesi tedavi yok
Lenfovasküler invazyon : küçük lenfovasküler damarda mevcut. İntramural
Tümör tomurcuklanması var: 4-5 tomurcuk/1 en yoğun alan , Orta skor
İnvaziv karsinomun geliştiği polip tipi (DSÖ): - Belirlenemedi
Tümör depozitleri: Var Depozit sayısı: 1
Bölgesel lenf nodu sayısı: 21
Metastatik lenf nodu (DSÖ, AJCC): pozitif lenf nodu yok ancak subserozal dokularda tümör depoziti var (pN1c)
Çevre İnce ve Kalın barsak: Konjesyon
Apendiks: Lenfoid hiperplazi
Stapler halkaları (Kalın barsak): Tümör görülmedi
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
Biyopsi/Sitoloji No
:
7846/21-[11]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.18114.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
05-03-2021 12:53:03
05-03-2021 12:53:03
08-03-2021 08:47:43
09-03-2021 16:04:59
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
8077/2
KLİNİK BİLGİ
Kontrol smear.
Örnek yeterliliği
: Değerlendirme için yeterli smear. Transformasyon zonu mevcuttur.
Genel kategorizasyon : Epitelyal hücre anormalliği, skuamöz hücrelerde.
YORUM / SONUÇ:
Serviks, smear , sıvı bazlı sitoloji:
NOT
İnvazyon şüphesi mevcuttur. Klinik değerlendirme önerilir.
MAKROSKOPİK BULGULAR
Sıvı bazlı sitoloji (BD , Sure Path, PrepStain Slide işlemcisi, UBB: 0382904901004) yöntemi ile otomatik cihaz
kullanılarak hazırlanan preparat, EA50, OG ve Hematoksilen ile boyanarak incelendi.
Prof.Dr. ...
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
:
11263/21-[12]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.21117.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
26-03-2021 09:09:46
26-03-2021 09:09:46
31-03-2021 10:59:27
31-03-2021 17:35:48
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
Biyopsi
0000/0
KLİNİK BİLGİ
Dispeptik yakınmalar. Kardia normal olup alt özofagus sfinkteri endoskopu kavramamaktadır. Fundus, korpus ve
antrumda mukoza hiperemik ve pililer ödemlidir. Pilor formedir. Pangastrit
Antrum-korpus
PATOLOJİK TANI
Mide antrum-korpus, endoskopik biyopsi:
Oksintik mukoza: ORTA DERECEDE AKTİF KRONİK GASTRİT , H.PYLORİ POZİTİF
- Aktivasyon: Orta derecede
- Mukoza tutulumu: Yüzeyel
- Kronik inflamasyon: Orta derecede
- Atrofi: Görülmedi
- Foveolar hiperplazi: Mevcut
- Lenfoid agregat: Mevcut
- İntestinal metaplazi: Görülmedi
- H.pylori: Hafif derecede mevcut
Yüzeyel antrum mukozası: ORTA DERECEDE AKTİF KRONİK GASTRİT, H.PYLORİ POZİTİF
- Aktivasyon: Orta derecede
- Mukoza tutulumu: Yüzeyel olduğundan değerlendirilemedi
- Kronik inflamasyon: Orta derecede
- Atrofi: Görülmedi
- Foveolar hiperplazi: Mevcut
- İntestinal metaplazi: Görülmedi
- H.pylori: Hafif derecede mevcut
MAKROSKOPİK BULGULAR
Antrum-korpus: Ortalama 0,2 cm çapta kirli beyaz renkli 4 adet mukozal doku parçasıdır. 4P/1K/Y
Prof. Dr. ...
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
Biyopsi/Sitoloji No
:
7846/21-[11]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.20030.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
19-03-2021 09:30:06
19-03-2021 09:30:06
22-03-2021 09:37:39
24-03-2021 09:55:07
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
8077/0
KLİNİK BİLGİ
Kontrol smear.
Örnek yeterliliği
: Değerlendirme için yeterli smear. Transformasyon zonu mevcuttur.
Genel kategorizasyon : Epitelyal hücre anormalliği, skuamöz hücrelerde.
YORUM / SONUÇ:
Serviks, smear , sıvı bazlı sitoloji:
MAKROSKOPİK BULGULAR
Sıvı bazlı sitoloji (BD , Sure Path, PrepStain Slide işlemcisi, UBB: 0382904901004) yöntemi ile otomatik cihaz
kullanılarak hazırlanan preparat, EA50, OG ve Hematoksilen ile boyanarak incelendi.
Prof.Dr. ...
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
:
10905/21-[51]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.21168.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
26-03-2021 13:26:24
26-03-2021 13:26:24
29-03-2021 12:34:26
01-04-2021 09:07:27
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
Biyopsi
8263/0
KLİNİK BİLGİ
Sigmoid kolonda farklı lokalizasyonlarda 3 adet 2-3 mm boyutunda polipler eksize edildi (A). Çıkan kolonda 15 mm
çapında geniş tabanlı ve bir kenarından lineer sesil uzanım da gösteren polipoid lezyon eksize edildi. İlk çıkarılan
parça kolon içerisinde bulunamadı. Diğer parçaların tamamı alındı. Özellikle lezyon tabanındaki bütün parçalar
alındı. Lezyon her yönüyle eksize edildi. Bu lezyona komşu aynı hausta üzerindeki 6 mm'lik satellit lezyon da
eksize edildi, hepsi B şişesine konuldu (B).
PATOLOJİK TANI
1-) Sigmoid kolon, kolonoskopik polipektomi:
Kalın barsak mukozası: TÜBÜLER ADENOM ( 3 parçada )
- HİPERPLASTİK POLİP ( 1 parçada )
2-) Çıkan kolon, kolonoskopik polipektomi:
Kalın barsak mukozası: TÜBÜLER VE TÜBÜLOVİLLÖZ ADENOM FRAGMANLARI, FOKAL YÜKSEK DERECELİ
DİSPLAZİ ( 10 parçada )
- ÖDEM ( 5 parçada )
MAKROSKOPİK BULGULAR
1- A- kolon kayıtlı biyopsi: En büyüğü 0,5x0,2x0,2 cm ve en küçüğü 0,1x0,1x0,1 cm ölçülerinde kirli beyaz renkli 4
adet mukozal doku parçasıdır. 4P/1K/Y
2- B- Çıkan kolon polip kayıtlı biyopsi: En büyüğü 0,7x0,2x0,1 cm ölçülerinde ve en küçüğü kırıntı halinde kirli
beyaz renkli 12 adet mukozal doku parçasıdır. 12P/3K/Y
Prof. Dr. ...
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
Biyopsi/Sitoloji No
:
9299/21-[41]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.19891.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
15-03-2021 08:00:00
15-03-2021 08:00:00
16-03-2021 10:49:52
23-03-2021 10:06:19
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
Biyopsi
8140/3
KLİNİK BİLGİ
Biyopsi patolojisi (Adenokarsinom Gleason 3+3), Robotik radikal prostatektomi materyali
PATOLOJİK TANI
Radikal prostatektomi: ADENOKARSİNOM
Histolojik tip: Asiner tipte adenokarsinom
Histolojik grade (WHO/ISUP 2014): Grade grup: 2 ve Gleason skor: 7 (3+4)
Gleason patern 4 oranı: % 10
İntraduktal karsinom: Görülmedi.
Tümör ile invaze tahmini prostat yüzdesi: % 20
Fokalite: Multifokal
Tümör boyutu:
- Dominant tümör nodül boyutu: 3x2.5x1.3
- Dominant tümör nodülü lokalizasyonu Anterior
Ekstraprostatik yayılım: Görülmedi.
Mesane boynu invazyonu: Görülmedi.
Vezikula seminalis invazyonu: Görülmedi.
Lenfovasküler invazyon: Görülmedi.
Perinöral invazyon : Görüldü.
Cerrahi sınırlar: Tümör görülmedi.
pTNM: pT2
Ek patolojik bulgular: Yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi (HGPIN)
NOT
Olgu Prof. Dr. ... ile birlikte değerlendirilmiştir.
MAKROSKOPİK BULGULAR
Üzerinde sağda, 3 cm uzunluğunda 0,5 cm genişliğinde duktus deferens ve 3x1,5x1 cm ölçülerinde vezikula
seminalis, solda 2,8 cm uzunluğunda ve 0,5 cm çapında duktus deferens ve 3x2x1 cm ölçülerinde vezikula
seminalis bulunan, 5,8x4x3 cm ölçülerinde, 50 gr ağırlığında radikal prostatektomi materyali. Yapılan seri kesitlerde
tüm prostat nisbeten sert kıvamlı gri-beyaz renklidir. Tüm prostat yüzeyi; ön yüz sarı, sağ yüz mavi ve
diğer yüzler siyah olmak üzere mürekkeple işaretlenmiştir. Distal ve proksimal cerrahi sınırlar konizasyon
şeklinde dilimlenerek tamamı işleme alınmıştır. Materyal distalden (apeks) proksimale (mesane boynu)
doğru numaralandırılmıştır.
1A-1F: 6 adet MEGAKASET, 1DCS1-1DCS4: 17P/4K, 1PCS1-1PCS4: 17P/4K
T.C.
ÖZEL
Memorial Merkez
TIBBİ LABORATUVAR TETKİK SONUÇ RAPORU(TIBBİ PATOLOJİ)
T.C Sağlı k Baka lı ğı
(Laboratuvar Ruhsat No: 224-MRK)
Hasta Adı Soyadı
:
***** *****
Biyopsi/Sitoloji No
:
9281/21-[51]
T.C. Kimlik
:
*******
Tetkiki İsteyen Dr.
:
***** *****
Cinsiyet /D.Tarihi
:
***** *****
Tetkiki İsteyen Birim
:
***** *****
Protokol No
:
******
Rapor Numarası : 524400.3500.19787.2021
Numune Alınma Zamanı
Numune İstem Zamanı
Numune Kabul Zamanı
Rapor Onay Zamanı
15-03-2021 12:39:56
15-03-2021 12:39:56
16-03-2021 09:26:20
22-03-2021 14:30:16
Materyal Bilgisi
Morfoloji Kodu
Biyopsi
8500/3
Sağ memede kitle. Meme ca nedeniyle neoadjuvan KT alan hasta.
Sağ meme, segmental mastektomi+ sağ aksiller diseksiyon: İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM
Tümör lokalizasyonu: Sağ meme
Tümör boyutu: 2.5x2x1.5 cm
Histolojik grade (Nottingham Histolojik Skoru: 7): 2
- Glandular (asiner/tubular diferansiyasyon: 3
- Nukleer pleomorfizm: 2
- Mitoz oranı (Nikon EclipseCi mikroskopta değerlendirilmiştir): 2
Duktal karsinoma in situ (DCIS): Görüldü. Tümörün yaklaşık %5'ini oluşturmaktadır.
- Yapısal patern: Apokrin
- Nükleer grade: 3/yüksek dereceli
- Nekroz: Görülmedi.
Lenfovasküler invazyon: Görüldü.
Deri invazyonu: Görülmedi.
Nekroz: Görülmedi.
Cerrahi sınırlar: Tümör en yakın olduğu cerrahi sınıra 10 mm uzaklıktadır.
Mikrokalsifikasyon: DCIS alanında görüldü.
Ek patolojik bulgular: Fibroadenom,
Stromal TIL*: %10
*Uluslarası TIL çalışma grubu rehberine göre verilmiştir (www.tilsinbreastcancer.org)
- İncelenen lenf nodu sayısı: 15
- Metastatik lenf nodu sayısı: 7
- Makrometastazlı lenf nodu sayısı (>2 mm): 7
- En büyük metastaz boyutu: 15 mm
- Ekstranodal yayılım: Görüldü (metastatik lenf nodlarının 3'ünde)
- Meme dokusunda tedavi etkisi: Fibro-elastik stroma, lenfoid infiltrasyon, konjesyone vasküler proliferasyon
Miller Payne: Grade 3 (Tümör hücrelerinde tahmini % 30-90 azalma)