Качеството е мярка за това дали даден продукт или услуга са „добри“. Въпреки че терминът „качество” се използва за първи път в сферата на индустрията, „Осигуряването на качеството“ вече е необходимост и в медицината, с което да се документира, че пациентите получават добри здравни грижи и лекарите вършат добре своята работа.

При извършване на проверки за качеството в болниците, редовните инспекции на различни компоненти на системата идентифицират ситуации, които може да причинят грешки, документират отклонения от очакваните резултати и проверяват дали системите за качество работят. Всички тези мерки за мониторинг на ефективността на качествената работа гарантират, че се идентифицират областите за подобряване на качеството и дали подобренията работят.

Продуктът на Патологичната лаборатория е патологичният доклад, който засяга клинициста, патолога, болничните администратори и здравната система, както и пациента. В изследването на Йорюкоглу и колегите му от 2009 г. се анализират данни от 84 центъра в Турция, като се подчертава, че методите за контрол на качеството се използват в размер на 48,5% в центровете, но използването на специфични за патологията системи е ограничено.

Въпреки че у нас се провеждат проучвания за Качествен контрол в патологията, все още не се предлага систематично и национално използване и до голяма степен контролът се ограничава до критериите за акредитация и личните усилия.
Здравна група Мемориал е първата институция в Турция, която получава първата акредитация на JCI и я поддържа за най-дълго време, като „предоставянето на качествена услуга“ е възприето за един от нейните основни принципи. В тази насока Патологичният център на Мемориал е създаден за първи път с цел акредитация по ISO 15189 и е планиран да работи в рамките на стандартите CAP (College of American Pathologists).

В центъра за патология Мемориал всички патологични процеси като преаналитични, аналитични и постаналитични, се проследяват, качеството се документира числено чрез използване на „Индикатори за качество“, правят се подобрения в необходимите области, а качеството на предоставяната услуга се следи непрекъснато.