ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПАТОЛОГИЯ

Всяка тъкан и клетъчен материал, извлечени от човешкото тяло, могат и трябва да бъдат изследвани патологично. Унищожаването на постоперативна тъкан без патологично изследване се счита за голяма грешка, която е необратима и прави невъзможно пациентът да диагностицира след години.

По принцип при патология; хистопатология (изследване на тъкани) цитопатология (изследване само на клетки без тъканно вземане на проби) се извършват молекулярно патологични изследвания (показващи генетичните свойства на клетките).
По време на операцията и за насочване на операцията, необходимостта от спешна диагностика се задоволява чрез замразяване на тъканта; Frozen (замразен участък) Извършва се и преглед / Интраоперативна диагностика / Консултация.

Когато е необходимо за диагностициране на заболяването, в допълнение към основните прегледи се използват различни специални изследвания.
Използват се допълнителни изследвания като хистохимия, имунохистохимия, флоуцитометрия, (не) директно имунофлуоресцентно изследване, хибридизация in situ (FISH/CISH/SISH).


Хистопатологично изследване В случай на тъканни проби, тъканите се подлагат на серийна обработка, за да могат да бъдат изследвани под микроскоп. Етапите в хистопатологичното изследване могат да бъдат обобщени, както следва:

Макроскопска оценка
Тъканите се изследват от лекар специалист, вземат се проби, представящи болестта. Това е първата стъпка, необходима за диагностика.

Проследяване на тъкани, разрязване и оцветяване (лабораторен етап)
Тъканите, взети от лекаря, се "мумифицират" от патологоанатоми в парафинови блокове.

Микроскопско изследване
След като лабораторните етапи приключат, тъканите се оцветяват и могат да бъдат изследвани под микроскоп, след това се оценяват от специалиста по патология за диагностика.

МЕТОДИ НА ПАТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Оценка по време на биопсията
С помощта на радиологични изследвания може да се вземе проба посредством тънкоиглена аспирационна биопсия (FNAB) от почти всички органи, особено

от щитовидната жлеза, гърдата, белия дроб и панкреаса. По време на тази процедура патологът прави предварителна оценка на

Цитологично изследване
За патологичното изследване не винаги е необходима „тъкан“. Понякога патологичната диагноза може да бъде поставена само с

вземане на проби от „клетки“ без тъкан. Този метод се използва най-често при оценката на „PAP намазка“ (цитонамазка), която се използва при скрининг на рак на маточната шийка. Освен това с помощта на радиологични изследвания може да се вземат проби на клетки от тъканите с игла и през последните години това се използва за почти всички органи. С метода, който се определя като тънкоиглена аспирационна биопсия (FNAB) могат да се вземат проби от почти всички органи, особено щитовидната жлеза, гърдата, белия дроб и панкреаса. В частта за патологично изследване тези проби се разстилат върху слайдове, оцветяват се и се изследват под микроскоп. Цитологичното изследване се използва и при скринингови тестове за рак, които в някои случаи може да бъдат приложени с много прост метод. Например: резултатът от РАР-цитонамазката се отчита като „Аномалия на епителните клетки” или „Атипичност на епителните клетки”, тогава пациентът се проследява и се определя програма за лечение. Подробна информация за коментарите на доклада относно цитологичното изследване

Изследване на замразена част от материала (интраоперативна диагностика/консултация)
По време на операцията може да са необходими някои спешни патологични изследвания, за да се определи хода на операцията. Този „спешен” метод на изследване, който позволява изследването на тъкани чрез „замразяване”, се нарича

„Фрозен” изследване/интраоперативна диагностика/консултация. Оценката на хирургическия марж се използва, за да се определи дали има метастази в лимфните възли, има ли рак в неочаквани области и да се определи видът, ако има такъв. Рутинното патологично изследване продължава след тази процедура. Например, при пациент с рак на гърдата, зоната на операцията може да бъде разширена, ако се наблюдава наличие на рак, разпространен в аксиларните лимфни възли

Хистохимично изследване
Рутинното оцветяване в патологията е оцветяване с хематоксилин-еозин. Всички проби от биопсия се

изследват, след като е извършено това оцветяване. В някои случаи, например, ако има съмнение при биопсиите за гъбички, базална мембрана при някои бъбречни заболявания, за установяване наличието на бактерии и др. може да са необходими специални оцветяващи/хистохимични изследвания.

Имунохистохимично изследване
Това е метод, използван за определяне на произхода на клетките, особено при диагностицирането на рак. В д

опълнение към диагнозата, в тази група са и някои изследвания, които ще определят прогностичните характеристики на заболяването. Използва се и за показване на маркери в раковите клетки за определяне на опциите за „таргетна терапия“, използвана през последните години.

Имунофлуоресцентно изследване
Това е метод, използван за определяне произхода на клетките, особено при диагностицирането на рак. В допълнение към диагнозата, в тази група са и някои изследвания,

които ще определят прогностичните характеристики на заболяването. Използва се и за показване на маркери в раковите клетки за определяне на опциите за „целева терапия“, използвана през последните години.

Молекулярно-патологични изследвания
Молекулярната патология е област, в която анатомичната патология, клиничната патология и генетиката работят заедно. Молекулярната патология,

която е свързана с нови области на изследване (като геномика, протеомика, метаболомика), посочени като OMICS, участва най-вече в диагностиката на рака и анализа на мутациите в ежедневната практика Молекулярните патологични изследвания са патологични техники, които изследват промените в тъканите на ниво гени и молекули. Тези молекулярни изследвания са в основата на „целево ориентираната“ терапия, която става все по-важна през последните години. Особено при някои видове тумори (някои тумори на меките тъкани и мозъка), „молекулярно патологични“ изследвания могат да бъдат необходими както за диагностика, така и за прогноза (хода на заболяването). За повече информация натиснете тук.