Тълкуване на доклад за патология

Патологичният доклад е доклад за консултация, в който клиничната информация на пациента се оценява заедно с микроскопските находки и при необходимост радиологичните и други лабораторни находки, които също допринасят за интерпретацията. Докладът се пише основно към „лекаря на пациента“. Докторът специалист изготвя лечебния план на пациента, като оценява цялата информация заедно с данните от патологичния доклад. Въпреки това, за пациент, получил патологичен доклад, времето от получаването до стигането до неговия лекар, може да изглежда твърде дълго. Тук целта е да се обяснят основните термини, съдържащи се в патологичния доклад на някои често срещани заболявания посредством някои примерни доклади. Не се дават медицински съвети или насоки за лечение.

Патологичният доклад се състои от следните части:


Съдържа личните данни на пациента.
Информацията включва датата, часа, времето на пристигане на биопсичния материал в патологичния център и лекаря, извършил вземането на проби.
Това са констатациите от „прегледа“ на биопсичния материал от патолога. Макроскопското изследване е толкова важна стъпка, че представлява 50% от диагнозата. Тук, при наличието на тумор, подробно се описват размера на тумора, разстоянието от хирургическите граници и визуалните характеристики. Включва подробно пробите и кодовете, взети за патологично изследване.
Не се изисква да се включват във всеки доклад. Въпреки това, в някои случаи това е разделът, в който подробно са описани промените, наблюдавани под микроскоп.
Това е най-важната част от патологичния доклад. Тя включва наименованието на заболяването, характеристиките, които ще определят хода на заболяването, и при наличие – отговора на лечението.
Разделът съдържа резултатите от хистохимични, имунохистохимични, имунофлуоресцентни или молекулярни изследвания, които се изискват при диагностицирането на заболяването, неговите специфики, прогнозата или лечението. Понякога тези данни не са достатъчни и се налага да бъдат оценени заедно с микроскопските находки, за да се стигне до диагноза.
При изследването на биопсичните материали понякога може да не се постигне ясна диагноза. В този случай именно тук се съдържат обяснения относно диференциалните диагнози. Освен това разделът включва тълкуванията на анамнезата на пациента, прогностични данни и тълкуване на тестовете от диагностичния етап. В някои случаи е необходимо други патологични доклади на пациента да бъдат свързани с текущата диагноза и в този случай необходимите обяснения са обобщени в тази част.
Резултатите от патологичните изследвания, извършени по време на операцията, също се посочват в патологичния доклад.