პათოლოგიის მოხსენების /ანგარიშის/ ინტერპრეტაცია

პათოლოგიის ანგარიში შედგება შემდეგი სათაურებისგან :


პირადობის მოწმობის ინფორმაცია შეიცავს პაციენტის პირადობის დამადასტურებელ ინფორმაციას.
ანგარიშის ინფორმაცია ეს არის ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს პათოლოგიის ცენტრში ბიოფსიის მასალის მისვლის თარიღს, დროს, ანგარიშგების დროს და ექიმს, რომელიც ახორციელებს სინჯის აღებას.
ეს არის პათოლოგის მიერ გაკეთებული ბიოფსიის მასალის „გამოკვლევის“ შედეგები. მაკროსკოპიული გამოკვლევა მნიშვნელოვანი ეტაპია, რომელიც დიაგნოზის 50% -ს წარმოადგენს. აქ, სიმსივნის არსებობისას, დეტალურადაა შეჯამებული სიმსივნის ზომა, მისი დაშორება ქირურგიული მინდვრებიდან და მისი ვიზუალური თავისებურებები. იგი შეიცავს დეტალურ ნიმუშებს და კოდებს, რომლებიც აღებულია პათოლოგიური გამოკვლევისთვის.
არ არის საჭირო ყველა დასკვნის ანგარიშში შეტანა. ამასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს არის სექცია, სადაც დეტალურადაა აღწერილი მიკროსკოპის ქვეშ დაფიქსირებული ცვლილებები.
ეს პათოლოგიის დასკვნის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. იგი მოიცავს დაავადების სახელს, თავისებურებებს, რომლებიც განსაზღვრავს დაავადების მიმდინარეობას და რეაგირებას მკურნალობაზე, თუ ეს შესაძლებელია.
ეს არის სექცია, რომელიც მოიცავს ჰისტოქიმიურ, იმუნოჰისტოქიმიურ, იმუნოფლუორესცენტულ ან მოლეკულურ გამოკვლევებს, რომლებიც ჩატარდა დიაგნოზის ეტაპზე ან სპეციფიკურია დაავადებისათვის, რომლებიც აუცილებელია პროგნოზის ან მკურნალობისთვის. ზოგჯერ მნიშვნელოვანია, რომ არა ცალკე, არამედ შეფასებულ იქნას მიკროსკოპიულ დასკვნებთან ერთად და დაისვას დიაგნოზი.
ზოგჯერ, ბიოფსიის მასალების გამოკვლევისას არ შეიძლება მკაფიო დიაგნოზის დასმა. ამ შემთხვევაში, ეს არის განყოფილება, რომელიც შეიცავს განმარტებებს დიფერენციალური დიაგნოზის შესახებ. გარდა ამისა, ეს არის განყოფილება, რომელიც მოიცავს პაციენტის ლიტერატურულ ინფორმაციას, პროგნოზულ მონაცემებს და ტესტების კომენტარებს დიაგნოზის ეტაპზე.
ზოგიერთ შემთხვევაში, პაციენტის სხვა პათოლოგიის ცნობები უნდა ასოცირდებოდეს მიმდინარე დიაგნოზთან და ამ შემთხვევაში, საჭირო განმარტებები შეჯამებულია ამ სათაურის ქვეშ.
ოპერაციის დროს ჩატარებული პათოლოგიური გამოკვლევების შედეგები ასევე აღწერილია პათოლოგიის დასკვნაში.