Grupi Shëndetësore Memorial është institucioni i parë në Turqi që merr akreditimin JCI dhe e mban atë për kohën më të gjatë dhe ka përcaktuar një nga parimet e tij themelore të shërbimit si "ofrimin e shërbimit cilësor". Në këtë drejtim, Qendra e Patologjisë të Memorial-it u krijua për herë të parë me synimin e Akreditimit ISO15189 dhe planifikohet të shërbejë brenda kornizës së standardeve CAP (Kolegji i Patologjive Amerikane).

Në Qendrën e Patologjisë të Memorial-it, i gjithë procesi i patologjisë ndiqet si procese paraanalitike, analitike dhe postanalitike, cilësia dokumentohet numerikisht duke përdorur "Treguesit e Cilësisë", dhe cilësia e shërbimit të ofruar monitorohet vazhdimisht duke bërë përmirësime në fushat e nevojshme.